Cechy IDL

Spis treści


Obsługiwane platformy systemowe
 • System operacyjny
  • Windows 10 (Intel/AMD 64-bit)
  • Macintosh 10.14 (Intel 64-bit)
  • Linux (Intel/AMD 64-bit, kernel 3.10.0 lub nowszy, glibc 2.17 lub nowszy)
 • Przestrzeń dyskowa: około 4 GB na potrzeby instalacji
 • Pamięć (RAM): minimum 8 GB
 • Przeglądarka internetowa: zgodna z HTML-5 aby przeglądać stronę pomocy IDL Help
Formaty danych
 • Dane strukturalne
 • Skalarne
 • Wektory
 • Tablice
 • Struktury agregowane
 • Typy danych: Bajtowe, 16, 32, 64-bitowe całkowite (integer) ze znakiem i bez znaku
 • Ciągi tekstowe
 • Zmiennoprzecinkowe (float) pojedynczej i podwójnej precyzji
 • Zespolone pojedynczej i podwójnej precyzji
 • Wskaźnikowe – struktury referencyjne i zapętlone
 • IEEE
 • Nieskończone
 • Dane brakujące (IEEE NaN)
 • Łatwość zapisu i przywrócenia (formaty binarne)
 • Bezpośredni dostęp do niesformatowanych binariów I/O
 • Formatowane I/O (domyślnie lub przez użytkownika)
 • Naukowe typy danych
 • CDF 3.2
 • HDF 4.2r3
 • HDF5 5-1.6.7
 • HDF-EOS 2.8
 • netCDF 3.6.2
 • ASCII CSV
 • BMP (Microsoft Windows Bitmap)
 • DICOM ver. 3 part 10
 • DXF (AutoCAD)
 • ESRI ArcView Shapefiles
 • GeoTIFF
 • JPEG
 • JPEG 2000
 • Motion JPEG 2000
 • MPEG
 • GIF
 • PICT
 • PNG
 • SRF
 • SYLK
 • TIFF, ITIFF
 • XML
 • VRML
 • WAV (pliki Audio)
 • WMF
 • XDR
 • XWD
 • Pliki Zip (kompresja/dekompresja)

Dostęp zdalny
 • Obsługa klientów TCP/IP
 • Dostęp poprzez protokół HTTP i FTP
 • Niezabezpieczony dostęp OGC WMS oraz OGC WCS
Obliczenia wielowątkowe
 • Operacje binarne i jednoargumentowe
 • Procedury matematyczne
 • Procedury przetwarzania obrazów
 • Procedury tworzenia tablic
 • Operacje tablicowe
 • Serwer out of process (IDL_IDL Bridge) – możliwość tworzenia aplikacji uruchamianych poza pakietem IDL
Wykresy i grafika 2D
 • Zestaw narzędzi iTools ułatwiający interaktywną analizę obrazów, oraz tworzenie wykresów 2D
 • Biblioteka OpenGL przyspieszająca tworzenie obrazów 2D
 • Transformacje 2-D
 • Ustawienia przezroczystości i layoutu wykresów
 • Animacje
 • Sterowanie obrazami
 • Palety barw RGB, HLS, HSV i indeksowane
 • Powiększanie, pomniejszanie i panorama
 • Komentarze na wykresach
 • Interaktywne ustawienia kontrastu
 • Kreślenie wykresów z podwójną precyzją plus obsługa daty i czasu
 • Wykresy konturowe, automatyczne domykanie obrysu, nielimitowana liczba warstw, wypełnianie konturów
 • Wkresy liniowe, punktowe, histogramy, słupkowe, kołowe, wykresy błędów, dendrogramy
 • Style linii, wypełnień i symboli
 • Skale logarytmiczne i liniowe
 • Obsługa wykresów nakładających się
 • Diagramy wektorów
Wykresy i grafika 3D
 • Zestaw narzędzi iTools ułatwiający interaktywne tworzenie grafiki 3D, wykresów powierzchniowych i objętości
 • Biblioteka OpenGL przyspieszająca tworzenie grafiki 3D
 • Transformacje 3-D
 • Wyświetlanie danych 4-D z griddingiem lub bez z naniesioną teksturą lub określonym cieniowaniem
 • Interaktywny podgląd plików DXF (AutoCAD)
 • Interaktywna edycja oświetlenia obiektów
 • Wykresy izo-powierzchniowe i izo-konturowe
 • Generowanie siatki (czworościenna)
 • Wykresy siatek powierzchniowych z usuwaniem niewidocznych linii
 • Operacje na siatkach (siatki czworościenne i wielokątne)
 • Obcinanie
 • Decymacja
 • Wygładzanie
 • Pokrywanie powierzchnii i objętosci
 • Walidacja
 • Śledzenie toru ścieżki punktu
 • Renderowanie
 • Kreślenie symboli i tekstów 3D
 • Cieniowanie płaskie i przestrzenne
 • Efekty świetlne
 • Kontrola przezroczystości
 • Nakładanie tekstur (wysoka rozdzielczość)
 • Obcinanie wielokrotnych płaszczyzn


Architektura graficzna
 • Biblioteka OpenGL przyspieszająca grafikę 3D
 • Język OpenGL Shading
 • Wysokowydajne renderowanie
 • Interaktywność w czasie rzeczywistym
 • Obsługa znaków wielobajtowych w narzędziach iTools i objektach graficznych
 • Obsługa systemów wielomonitorowych
 • Grafika z buforem Z (buforem głębokości) (8 i 24-bitowa)
Paleta barw
 • Konwersja z i do CMYK, HSV, HLS
 • Standardy przesyłu obrazów YUV, YIQ, YPbPr, YCbCr
 • Konwersja z palety true-color do pseudo-color
 • Funkcje ustawiania kolorów
Wydruki i fonty
 • Wysokiej jakości skalowalne fonty scalable TrueType®
 • Fonty Hershey
 • Okna dialogowe wydruku Iustawień strony w języku ojczystym
 • Bezpośredni wydruk do urządzenia
 • Wydruk wektorowy i bitmapowy
 • Obsługa języków wydruku: PS, PCL, HPGL2, HP-RTL
 • Podgląd PostScript
 • Możliwość dodawania własnych fontów
 • Drukowanie WYSIWYG (wygląd jak na ekranie)

Dopasowanie krzywych i powierzchni
 • Wielokrotna regresja liniowa
 • Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów
 • Rozwinięcia gradientowe
 • Optymalizacja nieliniowa algorytmem Levenberga-Marquardta
 • Rozkład według wartości osobliwych
 • Krzywienia wielomianowe przestrzenne
 • Płaszczyzny wielomianowe
 • Wygładzanie metodami ważonych/nieważonych najmniejszych kwadratów
 • Wygładzanie krzywych łamanych (TPS)
Przetwarzanie sygnałów i obrazów
 • Narzędzia iTools dla interaktywnego wyświetlania i przetwarzania obrazów
 • Adaptacyjna Szybka Transformata Fouriera
 • Notacja o mieszanej podstawie
 • Od 1 do 8 wymiarów
 • Wielowątkowość
 • Skale barw: truecolor, pseudocolor i b-level
 • Filtr Butterworth’a
 • Filtr Canny’ego
 • Konwolucja i konwolucja w dziedzinie częstotliwości
 • Filtry krawędziowe
 • Krzyż Robertsa
 • Operator Sobel
 • Detekcja krawędzi: różnice filtrów Gaussa, Emboss, operator Laplace’a, Prewitt’a i inne
 • Analiza i filtracja w dziedzinie częstotliwości
 • Operacje na arytmetyczne na obrazach
 • Transformacje geometryczne: powiększanie, redukcje, obracanie, krzywienie wielomianowe
 • Transformata Hough’a
 • Filtry dolno i górno przepustowe
 • Korekcja i przetwarzanie histogramu
 • Adaptacyjna korekcja histogramu
 • Statystyki obrazów
 • Filtry o odpowiedziach impulsowych
 • Periodogram Lomb
 • Filtracja środkowa
 • Operatory morfologiczne: erozja, rozszerzanie i inne
 • Funkcje szumów: hurl, pick, scatter, slur
 • Redukcja szumów oraz filtry obrazów: BAND_PASS, BAND_REJECT, LEAST_SQUARES, MEAN, ORDER_STATISTIC, WIENER
 • Transformata Radona
 • Metoda rozrostu obsazrów
 • Narzędzia obszaru zainteresowania (ROI)
 • Filtr Savitsky’ego-Golay’a
 • Analiza spektralna
 • Analiza szeregów czasowych
 • Metody segmentacji wododziałowej
 • Ciągłe i dyskretne transformaty falkowe
Narzędzia analizy falkowej
 • Interaktywny interfejs
 • Analiza wielorozdzielcza
Różniczkowanie i całkowanie
 • Równania różniczkowe: metody adaptacyjne i Runge-Kutta
 • Kwadratury Gaussa
 • Całkowanie metodą Newtona-Cotesa
 • Całkowanie metodą Romberga
 • Całkowanie metodą Simpsona
Algebra liniowa
 • Biblioteka LAPACK i procedury Numerical Recipes
 • Wskaźniki uwarunkowania
 • Wskaźniki
 • Odwrotności
 • Transpozycje
 • Przestrzenie nieskończone Euklidesowe
 • Wartości własne i wektory własne macierzy
 • Rozkład według wartości osobliwych
 • Rozwiązywanie układów liniowych metodami: Cholesky’iego, Gaussa-Seidela, LU, Cramer’a, najmniejszych kwadratów i przekątniowa

Macierze rzadkie
 • Konwersja z gęstych do rzadkich i z rzadkich do gęstych z użyciem wartości progowej
 • Interaktywny algorytm podwójnie sprzężonych gradientów rozwiązywania równań liniowych
 • Optymalizacja wielowymiarowa
 • Format przechowywania macierzy rzadkich indeksowanych wierszami
 • Pliki w formacie macierzy rzadkich
 • Mnożenie macierzy rzadkiej przez macierz rzadką i macierzy rzadkiej przez wektor

Układy nieliniowe i znajdowanie pierwiastków
 • Algorytmy Broyden’a i Newton’a rozwiązywania równań
 • Algorytm Laguerre’s dla znajdowania pierwiastków wielomianów
 • Algorytm Muller’a znajdowania pierwiastków rzeczywistych i zespolonych


Optymalizacje wielowymiarowe
 • Minimalizacja Davidona-Fletchera-Powella
 • Bezgradientowa minimalizacja Powella
 • Metoda Simplex
Funkcje przestrzenne
 • Funkcje Beta i Beta niekompletne
 • Funkcje błędu i całkowo-wykładnicze
 • Funkcje wykładnicze i logarytmiczne
 • Rozwinięcia wielomianów Czebyszewa
 • Funkcje Gamma, Gamma niekompletna i logarytmiczna funkcja Gamma
 • Funkcje I- Bessela, J- Bessela, K- Bessela i Y-Bessela
 • Wielomiany LaGuerre i Legendre’a
 • Sferyczne funkcje harmoniczne
 • Funkcje trygonometryczne, cyklometryczne i hiperboliczne
Analiza korelacyjna i metody przewidywań
 • Kowariancja i korelacja
 • Modelowanie autoregresyjne
 • Analiza skupień
 • Wygładzanie
 • Korelacja dyskretna
 • Modele wzrostu ekspotencjalne, geometryczne, Gompertza, hiperboliczne i logarytmiczne
 • Współczynnik korelacji rang Kendalla i Spearmana
 • Korelacja opóźniona
 • Dopasowania z kryterium najmniejszej odchyłki
 • Korelacja liniowa, wielokrotna i cząstkowa
 • Usuwanie uśrednień i wygładzeń
 • Liniowa regresja wielokrotna
 • Korelacja wielokrotna
 • Nieliniowe dopasowanie metodą najmniejszych kwadratów
 • Korelacja cząstkowa
 • Analiza głównych składowych
 • Dopasowanie statystyczne danych
Testy hipotetyczne
 • Test chi-kwadrat
 • Test niezależności
 • Wielomiany Bernouliego
 • Rozkład normalny Gaussa
 • Test F
 • Test Kruskala-Wallisa
 • Test częstości Lomba
 • Test Manna-Whitneya
 • Średnia środkowa
 • Test normalności
 • Liczby losowe
 • Rozkłady jednorodne i normalne
 • Pojedyncza i podwójna precyzja operacji
 • Test losowości
 • Test znaków
 • Test t-Studenta
 • Test Wilcoxona dla par obserwacji

Interpolacja i gridding wielowymiarowy
 • Algorytmy jedno, dwu, trójwymiarowe, liniowe i najbliższych sąsiadów
 • Konwolucja sześcienna jedno, dwu i trójwymiarowa
 • Dwuparametryczne przestrzenne krzywe łamane
 • Trangulacja Delaunaya, powłoki wypukłe I wielokąty Voronoi’a
 • Interpolacja dwuwymiarowa
 • Metoda odwrotnych odległości
 • Uskoki griddingu
 • Kriging
 • Gridding liniowy
 • Metoda minimalnej krzywizny
 • Metoda zmodyfikowana Sheparda
 • Metoda najbliższych sąsiadów
 • Metoda naturalnych sąsiadów
 • Regresja wielomianowa
 • Formy jednorodne
 • Radialna funkcja bazowa
 • Krzywizny płaszczyzn
 • Transformacja z trójwymiarowego układu biegunowego (r, theta, z) do prostokątnego
 • Dopasowanie i wygładzanie
 • Gridding sferyczny
 • Gridding niejednorodny
Odwzorowania
 • Zestaw narzędzi iTools do interaktywnej obróbki danych konturowych oraz obrazów georeferencyjnych
 • Baza map w wysokiej rozdzielczości
 • Zestaw trzydziestu 30 transformacji (m.in. USGS GCTP) plus odwzorowania geograficzne
 • Dowolne zniekształcenia obrazów
Narzędzia programistyczne
 • Obsługa dużych plików (>2GB)
 • Cechy programowania zbliżone do języka C
 • Akceleracja Macintosh Altivec
 • Możliwości odwołań do współdzielonych bibliotek obiektowych Unix i Windows DLL
 • Serwer out-of-process (IDL_IDL Bridge) – możliwość tworzenia niezależnych aplikacji
 • Rozszerzalność: dodawanie kodu FORTRAN lub C z użyciem procesów zależnych lub dynamicznego linkowania
 • Eksport obiektów IDL do COM/Java
 • Import obiektów COM/Java do IDL
 • Natychmiastowe wywołanie instrukcji interaktywnych
 • Interfejs programistyczny zorientowany obiektowo
 • Stałe systemowe
 • Procedury operacji na plikach
 • Nielimitowany rozmiar kompilowanych aplikacji
 • Nielimitowany liczba zmiennych
 • Nielimitowane nazwy aplikacji
 • Nielimitowana struktura etykiet
 • Różne opcje dystrybuowania aplikacji (łącznie z darmowym upowszechnieniem)
 • IDL Virtual Machine – wykonywanie aplikacji IDL bez posiadania licencji

Zintegrowane środowisko pracy – IDL Workbench
 • Wspólny dla wszystkich platform intuicyjny interfejs użytkownika (UI)
 • Edycja, uruchamianie i debugowanie kodu IDL
 • Skróty klawiszowe i możliwość szybkiej pracy z poziomu klawiatury
 • Kolorowa składnia kodu IDL
 • Edycja z użyciem techniki chwyć i upuść
 • Wyświetlanie pomocy w okienku po najechaniu kursorem myszki
 • Wspomaganie w uzupełnianiu parametrów procedur
 • Wyświetlanie debugowanych procedur w formie graficznej
 • Wyświetlanie otwarć i domknięć nawiasów
 • Wyświetlanie czasu wykonywania aplikacji
 • Organizacja kodów oraz plików w formie jednego projektu
 • Otwieranie i odczyt plików do podglądu zmiennych
 • Narzędzie Tool Palette umożliwiające kolorową wizualizację zmiennych
 • Możliwość pracy z poziomu linii komend
 • Obsługa RSS pokazująca nowości i aktualizacje
 • Międzynarodowy interfejs użytkownika
 • System plug-in’ów aktualizujący i rozszerzający IDL


Narzędzia interfejsu użytkownika
 • Wspólne dla wszystkich platform intuicyjne narzędzia graficznego interfejsu (GUI)
 • Narzędzia animacji
 • Narzędzia komentarzy
 • Interaktywny selektor plików
 • Interaktywny edytor palety kolorów
 • Szybka praca z poziomu klawiatury
 • Wszystkie podstawowe widżety (elementy GUI) wraz z ich kontrolą (przyciski, okna, menu, suwaki, tabele, pola wyboru, teksty i wiele innych)

Moduł IDL Data Miner
 • Taki sam API (interfejs programowania aplikacji) dla wszystkich platform i baz danych
 • Tworzenie, usuwanie i zapytania do tabel
 • Wykonywanie dowolnych poleceń SQL
 • Pobieranie, ustalanie, dodawania, tworzenie zapytań i usuwanie rekordów
 • Sterowniki do baz Oracle, Informix, Sybase, MS SQL Server i MySQL

Moduł DICOM Read/Write
 • Odczyt, klonowanie i tworzenie plików DICOM (obrazy medyczne)
 • Publiczne i prywatne atrybuty
 • KompresjaJPEG (Windows i UNIX)
 • Wsparcie dla Windows, SPARC Solaris, Mac OS X (tyko PPC) i Linux
DICOM Network Services
 • Zapytania i wyszukiwanie SCU
 • Przechowywanie SCU, SCP
 • Echo SCU, SCP
 • Wsparcie dla Windows, SPARC Solaris, Mac OS X (tylko PPC) i Linux


Script logo