Instalacja Linux


Wymagania systemowe

Wspierane platformy dla serwera licencji FlexNet
System operacyjny Architektura CPU Przetestowane wersje
Linux x86-64 CentOS 6.x
CentOS 7.x
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.x
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x

Do do wykonywania czynności opisanych w tym dokumencie wymagane są uprawnienia SUDO lub root.

Konfiguracja Firewall
Domyślnie serwer licencji jest skonfigurowany do komunikacji na lokalnym TCP / IP port 7070. Jeśli zapora jest instalowana na serwerze licencji, konieczne będzie skonfigurowanie Firerwall, aby umożliwić zewnętrzne połączenia przez komputer serwera licencji na TCP port 7070 . W razie potrzeby proszę skontaktować się z lokalnym administratorem sieci w celu uzyskania pomocy w konfiguracji firewall serwera.

Instalacja serwera licencji

Aby zainstalować we właściwy sposób serwer należy:
 1. Rozpakować pliki:
  • Dla pliku pobranego z internetu: Rozpakować plik archiwum filename.tar.gz pobrany na komputer:
   gunzip filename.tar.gz
   tar -xf filename.tar
   Uwaga: Instalator serwera licencji jest osobno pobierany z sekcji Product Download HARRIS Documentation and Download Center dla odpowiedniej platformy (Linux lub Windows)
  • Dla pliku z dysku DVD: Włożyć płytę DVD do napędu. Instalator powinien automatycznie się uruchomić. System Linux może automatycznie uruchomić instalatora z niewłaściwymi uprawnieniami. Wówczas należy:
   umount /dev/hdc
   mount -o ro -t udf /dev/hdc /media
   Uwaga: Należy się upewnić aby okreslić właściwą ścieżkę dla systemu, np.: /dev/dvd zamiast /dev/hdc.
 2. Wystartować instalator z użyciem jednej z komend:
  • Dla pliku pobranego z internetu: ./install.sh
  • Dla pliku z dysku DVD: ./install-flexnetls-linux.sh
 3. Postępować zgodnie z komendami instalatora
 4. Instalator utworzy konto klienta nie wymagające logowania o nazwie flexnetls w grupie o nazwie flexnetls. Zainstalowana zostanie usługa o nazwie flexnetls‑idl_lmgrd, która będzie skonfigurowana do automatycznego startowania przy rozruchu dla konta nie wymagającego logowania.
 5. Aktywować licencję w serwerze licencji, w sposób jak opisano poniżej.

Administracja licencjami za pomocą Harris License Administrator Tool

Użytkownik może aktywować licencję w wersji node-locked (local computer) lub licencji sieciowej (license server). Kody aktywacyjne powinny zostać przesłane e-mailem.

Poniższe instrukcje opisują sposób aktywacji licencji na serwerze za pomocą kodów aktywacyjnych przesłanych e-mailem przez producenta. Użytkownik może wtedy utworzyć połączenie do serwera licencji aby uzyskać dostęp do tych licencji przy uruchamianiu aplikacji. Jeśli użytkownik spróbuje uruchomić aplikację przed aktywacją licencji na serwerze lub przed ustanowieniem połączenia z serwerem licencji, to otrzyma komunikat o błędzie.

Aktywacja licencji wymaga komputera z dostępem do Internetu. Aby aktywować licencje offline, prosimy o kontakt.

Narzędzie Harris License Administrator
Jest to narzędzie, które służy do aktywacji i zarządzania licencjami. Jeśli narzędzie to nie zostało jeszcze otwarte, dostęp można uzyskać poprzez okno terminala uruchamiając komendę harrislicense z katalogu instalacyjnego INSTALL_DIR/idlxx/bin (wymagane są uprawnienia SUDO lub roota).

Aktywacja licencji na serwerze licencji
 1. W narzędziu Harris License Administrator tool, należy kliknąć na Activate Licenses on this Server.
 2. Należy wprowadzić informacje dot. serwera licencji w polach Server i Port
 3. Proszę wprowadzić (lub użyć opcji kopiuj/wklej) kody aktywacyjne otrzymane e-mailem w odpowiednim polu tekstowym. Pole tekstowe pozwala wprowadzić jeden kod aktywacyjny w linii; proszę nacisnąć klawisz Enter po wprowadzeniu każdego kodu, aby rozpocząć nową linię.
 4. Proszę wprowadzić liczbę posiadanych licencji (w polu Quantity).
 5. Proszę kliknąć Activate. Pojawi się komunikat, gdy kody zostaną aktywowane.
  Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat aktywowanych licencji dla serwera licencji, proszę kliknąć na View Licenses i View Licenses and Feature Details
 6. Można zamknąć narzędzie Harris License Administrator.

Dezaktywacja licencji
Licencje pozostają aktywne na serwerze licencji, dopóki się ich nie dezaktywuje. Dezaktywacja licencji zwraca ją do puli licencji w Harris Download and Licensing Center.
Dezaktywowane licencje mogą być następnie wykorzystane na innym serwerze licencji. Na przykład, jeśli użytkownik otrzyma nowy komputer i chce zainstalować na nim usługę serwera licencji, należy najpierw dezaktywować licencję ze starego serwera licencji. Jeśli licencja nie została dezaktywowana i użytkownik nie ma już dostępu do starego komputera, nie będzie można aktywować licencji na nowym serwerze licencji. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, dezaktywacji dokona pomoc techniczna producenta.

Aby dezaktywować licencje na serwerze:
 1. W narzędziu Harris License Administrator, proszę kliknąć na Deactivate Licenses on this Server. Należy wprowadzić informacje dot. serwera licencji w polach Server i Port
 2. Proszę użyć pól wyboru, aby wybrać który kod aktywacyjny ma zostać dezaktywowany lub zaznaczyć wszystkie pola wyboru, aby dezaktywować wszystkie kody aktywacyjne.
 3. Proszę kliknąć na Deactivate.
 4. Następnie zamknąć okno Harris License Administrator.

Podłączenie klienta do serwera licencji
Komputer kliencki może połączyć się tylko z jednym serwerem licencji w danym momencie; jednak użytkownik może używać kombinacji licencji node-locked aktywowanej na komputerze lokalnym i licencji serwerowych z podłączonego serwera licencji.

Aby podłączyć klienta do serwera licencji:
 1. Na komputerze klienckim należy otworzyć narzędzie Harris License Administrator.
 2. W narzędziu Harris License Administrator, proszę kliknąć na Use License Server.
 3. W polu Server, proszę wprowadzić nazwę serwera lub adres IP.
 4. W polu Port proszę wprowadzić numer portu TCP / IP, który jest używany przez serwer licencji do komunikacji z licencjami klienckimi. Domyślnym portem jest 7070.
 5. Proszę kliknąć Connect. Pojawi się komunikat, kiedy uda się połączyć z serwerem. Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat obsługiwanych na komputerze licencji, wystarczy kliknąć na przycisk View Licenses. Szczegóły można wyświetlić poprzez opcję See View Licenses and Feature Details
 6. Można zamknąć Harris License Administrator.

W celu odłączenia komputera klienckiego od serwera licencji:
 1. W narzędziu Harris License Administrator należy kliknąć na Use License Server.
  Należy wprowadzić informacje dot. podłączonego serwera licencji w polach Server i Port
 2. Proszę kliknąć na Disconnect, a następnie potwierdzić operację odłączenia poprzez kliknięcie na przycisk Yes. Pojawi się komunikat, gdy klient pomyślnie się odłączy.
 3. Proszę zamknąć Harris License Administrator.

Pożyczanie licencji
Komputery klienckie mogą opcjonalnie zapożyczyć licencji z serwera licencji.
Pożyczanie licencji aktywuje je lokalnie na komputerze klienckim przez ograniczony czas.
Jednym z przykładów pożyczania licencji może być sytuacja, gdy użytkownik musi pracować w odległym regionie przez tydzień i nie będzie w stanie połączyć się z serwerem licencji w celu uzyskania dostępu do licencji. W tym przypadku, można pożyczyć potrzebne licencje na okres jednego tygodnia. Gdy określony czas upłynie licencje zostaną automatycznie zwrócone na serwer licencji.

Aby pożyczyć licencję z serwera licencji:
 1. W narzędziu Harris License Administrator, proszę kliknąć na Borrow Licenses from a Server.
 2. Pola Server i Port wypełnić odpowiednimi wartościami jeśli jest obecne połączenie z serwerem licencji. Proszę wprowadzić lub zmienić wartości w razie potrzeby.
 3. Proszę użyć pól wyboru, aby wybrać która licencja ma zostać wypożyczona lub włączyć wszystkie pola wyboru, aby zaznaczyć wszystkie licencje.
 4. Proszę wprowadzić okres na jaki ma zostać wypożyczona licencja (w dniach). Domyślną wartością jest 7, która jest maksymalną dozwoloną liczbą dni.
 5. Proszę wprowadzić liczbę licencji do aktywacji - domyślnie jest to 1 licencja.
 6. Proszę kliknąć na Borrow from Server. Pojawi się komunikat, że licencja została wypożyczona. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące wypożyczonej licencji proszę kliknąć na View Licenses i View Licenses and Feature Details.
 7. Proszę zamknąć narzędzie Harris License Administrator.

Zwracanie wypożyczonej licencji
Wypożyczona licencja jest automatycznie zwracana na serwer licencji po wyznaczonym okresie czasu. Istnieje także możliwość wcześniejszego zwrotu licencji. W tym przypadku należy:
 1. W narzędziu Harris License Administrator proszę kliknąć na Borrow Licenses from a Server.
 2. Pola Server i Port wypełnić odpowiednimi wartościami jeśli jest obecne połączenie z serwerem licencji. Proszę wprowadzić lub zmienić wartości w razie potrzeby.
 3. Kliknięcie Return all Licenses to Server przywróci wszystkie wypożyczone licencji na serwer.
 4. Proszę zamknąć narzędzie Harris License Administrator.

Podgląd i szczegóły dot. licencji
Kliknięcie opcji View Licenses w narzędziu Harris License Administrator wyświetli szczegóły dotyczące licencji i funkcje serwera licencji. Nazwy licencji, kody aktywacyjne i identyfikatory dostępnych kontraktów serwisowych dla serwera licencji zostaną wyświetlone w tabeli. Dane w tabeli można "odświeżyć".

Aby wyświetlić szczegóły dot. licencji, należy wybrać jeden lub więcej wierszy tabeli i włączyć Show feature details.
Proszę wybrać wszystkie wiersze tabeli, aby wyświetlić wszystkie licencje. Aby dalej filtrować dane można użyć opcji pola wyboru Show in-use Only.

Szczegóły dotyczące licencji można skopiować do schowka i zapisać w formie pliku .json
Aby wyświetlić dziennik aktywności licencji na komputerze należy kliknąć na View Log.

Script logo